logo 联系我们

江西省

Jiangxi Sheng

简称赣.在长江中下游南岸。唐开元时分设江南道为江南东西二道,今江西省境属江南西道,故简称江西道。宋置江西路,明置江西布政使司,清置江西省。又因赣江纵贯全境,故江西简称“赣’。