logo 联系我们

温州市

Wenzhou Shi

位于东经120.6°,北纬28.0°,在浙江东南沿海,瓯江下游南岸。唐上元元年(759元)置温州。据《浙江通志》引《图经》:“温州其地自温峤山西,民多火耕,虽隆冬恒燠。”1949年设市。